Retningslinjer for genåbning

Retningslinjer for genåbning af Askov Højskole

udarbejdet med udgangspunkt i kulturministeriets retningslinjer for genåbning af højskoler
27. maj 2020. Revideret udgave, gældende fra tirsdag d. 2. juni 2020

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning er:

 • Isolation af personer med symptomer
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Det bemærkes at medarbejdere og kursister på folkehøjskolerne er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud i undervisningssammenhænge, herunder pædagogisk tilrettelagt samvær og almindeligt samvær.

Definitioner

Højskolens kursister på lange kurser kaldes herefter ”elever”

Højskolens kursister på ugekurser kaldes herefter ”kursister”

Forberedelse og ankomst

 • Grundig rengøring af alle lokaler.
 • Alle lokaler og fællesområder er indrettet ift. afstandskrav og afspritning af hænder mv.
 • Der er udarbejdet retningslinjer for rengøring af værelser, undervisningslokaler, fællesområder og servering af mad.
 • Elever/kursister ankommer så vidt muligt i bil, evt. chauffør må ikke gå med ind.
 • Eleverne ankomst er inddelt i tidsintervaller.
 • Eleverne er blevet opfordret til at tage en test inden ankomst.
 • Kursister anvises ankomststed, hvor afstandskrav kan overholdes.
 • Kun personale må udlevere og håndtere nøgler, som er sprittet af i forvejen og håndteres med handsker.

Familiegrupper

 • Eleverne er inddelt i en stor familiegruppe (max 20 pers. ændres pr. 2/6 til ca. 8 pers.), som bor og spiser sammen, 2-3 pers i familiegruppen deler toilet og bad.
 • Familiegruppen er undtaget fra afstandskravet.
 • Elever i samme familiegruppe må opholde sig på bo-området og hinandens værelser.
 • Eleverne må ikke opholde sig på andre bo-områder eller værelser.
 • Samvær med andre uden for familiegruppen foregår på skolens fællesarealer og så vidt mulig udendørs, og afstandskravet på 1 m skal overholdes.
 • Kursister og medarbejdere indgår ikke i familiegrupperne og skal holde 1 m afstand.

Kursister/elever, der deler værelse og/eller toilet og bad

 • Der skal være mindst 1 m mellem sengene (målt fra næse til næse på de sovende).
 • Eleverne/kursisterne må kun bruge personlige håndklæder ved deling af toilet/håndvask/bad.
 • Værelser skal luftes ud mindst 2 gange dagligt i 10 min. med gennemtræk.
 • I øvrigt henvises til nærværende afsnit vedr. daglig rengøring.

Rengøring

 • Borde og kontaktpunkter (vandhaner, dørhåndtag, gelændere, lyskontakter, toiletsæder mv.) i hovedbygningen og Hvide Hus rengøres af skolens personale min. 2 hhv 1 gange dagligt.
 • Egne undervisningslokaler, fællesarealer, bo-områder rengøres af eleverne 1 gang dagligt jf. skema.
 • Eleverne lufter ud på værelserne morgen og aften hver dag, og rydder værelserne op og rengør dem 1 gang dagligt.
 • Toiletter i bo-områderne rengøres to gange dagligt af eleverne.
 • Fælles skraldespande tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kursisters fælles toilet/bad rengøres af personalet to gange dagligt, og der stilles sprit til rådighed, så kursister selv kan spritte af ved brug.
 • Fælles toilet/bad til undervisere rengøres en gang dagligt af personalet og hver aften af underviserne.

Måltider

 • Alle vasker/spritter hænder før hvert måltid.
 • Eleverne har faste pladser og sidder i familiegruppen.
 • Kursisterne får faste pladser ved måltiderne.
 • Kursisters borde/stole mv rengøres af personalet efter hvert måltid.
 • Der skal være mindst 1 m afstand mellem alle andre, der ikke er i familiegruppe.
 • Formiddags-, eftermiddags- og aftenservering for eleverne foregår i Gule Hus eller ved indgangen til Ny Rolighed (aften) og serveres af køkkenpersonale eller lærer. Personalet kan udpege en elev til at servere if instruks.
 • Formiddags-, eftermiddags- og aftenservering for kursister aftales på p-møde i fht det enkelte kursus, og serveres af personale eller kursusleder.
 • Maden serveres if. retningslinjer.
 • Kun køkkenpersonale har adgang til køkkenet.
 • Eleverne aftørrer borde og stolerygge med sæbevand og fejer efter hvert måltid, jf. skema.
 • Elever/kursister må kun færdes i spisesalen i forbindelse med måltider.

Undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær

 • Afstandskravet opretholdes, hvis eleverne ikke tilhører samme familiegruppe.
 • Ved fællessang og andre aktiviteter med høj dråbeafgivelse øges afstanden til 2 m for alle, der ikke er i samme familiegruppe.
 • Der skal være 2 m afstand til foredragsholder/lærer til første række.
 • Der vil være situationer, hvor afstandskrav ikke kan efterleves, her skal der være ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om hygiejne.
 • Elever/kursister spritter/vasker hænder mellem lokaleskift.
 • I Hvide Hus må elever kun benyttes den indgangsdør, der er tættest på undervisningslokalet, og der skal tages hensyn ved møde med andre: kursister, elever uden for familiegruppen, medarbejdere mv.
 • Remedier som musikinstrumenter, fjernbetjening, redskaber skal rengøres mellem hver brug eller der anvendes handsker, det er lærerens ansvar. Alternativt kan anvendes personlige redskaber.
 • Kontaktflader, borde, stolerygge, håndtag mv. rengøres efter hvert modul, det er lærerens ansvar.
 • Lokalerengøring efter foredrag mv på korte kurser aftales på p-møde i fht. det enkelte kursus.
 • På fællesarealer, især gange, holdes til højre for ”modsatrettet trafik”, og der tages generelt hensyn til andres mulighed for at holde afstand.
 • Ekskursioner afvikles efter samme retningslinjer som det øvrige samfund, undtagen hvis det foregår i begrænsede rum, der er forbeholdt skolens elever/kursister, som f.eks. ekskursionsbusser, ophold i naturen eller særskilt reserverede lokaler.

Fritid

 • Det er muligt for elever at benytte skolens sportsfaciliteter og værksteder under overholdelse af nærværende regler for samvær og rengøring, dvs. rengøring af kontaktflader efter brug.
 • Afstandskravet opretholdes, undtagen i familiegruppen
 • Samvær med andre udenfor familiegruppen foregår på skolens fællesområder og så vidt muligt udendørs.
 • Der henvises i øvrigt til kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørsaktiviteter for idræts- og foreningslivet mv.

Alkohol

 • Højskolens alkoholpolitik på de lange kurser følges, dvs. det er kun tilladt at opbevare og drikke alkohol i Fengers i weekenderne, dog med flg. skærpede retningslinjer:
 • Højskolen følger sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for samfundet, hvilket betyder at Fengers lukkes kl. 24.00, og der opfordres til fornuftig omgang med alkohol, f.eks. lavere alkoholprocent og lavere mængde af indtagelse, således at de almindelige hygiejneregler kan overholdes.
 • Egentlige fester bør undgås.
 • Weekendlæreren låser Fengers af senest kl. 24.00.
 • Fengersudvalget instrueres i fornuftigt indkøb af alkohol.
 • Den ansvarlige lærer for Fengersudvalget låser evt. resterende alkohol inde, så det ikke er tilgængeligt for elever.
 • Kursister kan købe alkohol i baren i spisesalen i forbindelse med aftensmåltidet. Der tilbydes ikke barvogn.

Elevers færden udenfor skolen

 • Eleverne skal overholde gældende retningslinjer for al færden uden for skolen, herunder afstandskrav og forsamlingsbegrænsning.
 • Eleverne opfordres til at blive på skolen så vidt muligt frem til sommerferien.
 • Hvis man tager hjem i weekenden, henstiller vi til at man overholder myndighedernes anbefalinger, og begrænser samvær med andre for at nedsætte smitterisiko for hele skolen.
 • Eleverne skal være særligt opmærksomme på at udvise ansvarlighed i lokalsamfundet og derved tage ansvar for at andre kan føle sig trygge i lokalområdet, derfor anbefales eleverne at begrænse besøg i Brugsen ved at handle alene og f.eks. indsamle bestillinger fra andre.

Håndtering af smittetilfælde/sygdom

 • En elev/kursist, der har symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt tage hjem og blive testet
 • Hvis en kursist konstateres smittet af COVID-19 eller har mistanke om smitte, informeres højskolen hurtigst muligt.
 • En elev, der har symptomer på COVID-19 skal informere forstander eller aften/weekendlærer på sms/telefon: Rikke Holm 5156 5550. Lærernes tlf nr står i intrasystemet Viggo. Eleven skal ikke møde fysisk op, men isolere sig på værelset indtil eleven kan komme hjem eller har fået fat på forstander/lærer.
 • Hvis en elev har symptomer og ikke kan tage hjem med det samme, isoleres man på enkeltværelse med eget toilet/bad eller på skolens sygegang.
 • Hvis eleven må blive på skolen af særlige årsager, sættes eleven i karantæne indtil 48 timer efter at symptomerne er ophørt.
 • Ved overlevering/afhentning af madbakker skal der være særligt fokus på afspritning/rengøring.
 • Eleven må vende tilbage til skolen når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Hvis en elev konstateres smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen tage hjem hurtigst muligt. Når mistanke om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter symptomerne er ophørt, kan eleven vende tilbage.
 • Hvis man testes positiv for COVID-19 (med eller uden symptomer) skal man blive hjemme i 7 dage efter test, eller efter symptomerne er ophørt, herefter regnes man for smittefri. Dette gælder både elever/kursister og medarbejdere.